• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Správní trestání pro úředníky samosprávných celků (Kod: 031)

Správní trestání pro úředníky samosprávných celků

Popis semináře:

Cílem vzdělávacího semináře je v souvislostech obeznámit posluchače s vývojem a aktuálním stavem správního trestání v České republice. seminář jako takový bude zacílen na úředníky územních samosprávných celků, tj. zaměří se na ty typy správních deliktů, které bývají zpravidla sankcionovány právě jednotkami územní samosprávy.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
 
Datum konání:
bude upřesněno
 
Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Obsah:
I. Teoretická východiska správního trestání
Výklad prvního vzdělávacího předmětu se zaměří na obecná teoretická východiska správního trestání. Bude popsán vývoj právní úpravy i náhled de lege ferenda. V rámci tohoto předmětu se účastníci kurzu seznámí s členěním správních deliktů a se základními zásadami správního trestání, které v mnoha případech vyvěrají ze zásad „velkého“ trestního práva. Nezbytným doplňkem úvodu vzdělávacího programu bude upozornění na neuralgické body stávající koncepce správního trestání v ČR. Stěžejní bude obecné pojednání o přestupcích a tzv. jiných správních deliktech, jakožto o těch typech správních deliktů, které bývají nejčastěji předmětem řízení před orgány územních samosprávných celků.

II. Hmotněprávní rovina správního deliktu
Tento vzdělávací předmět se zaměřuje především na problematiku správních deliktů z hmotněprávního hlediska. Bude tedy pojednáno o zákonných znacích deliktů, o deliktní odpovědnosti a jejích prvcích a také o problematice sankcí a ochranných opatření. Důraz bude kladen na odlišnosti mezi přestupky a tzv. jinými správními delikty. Diskutována bude také aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu. S ohledem na skutečnost, že problematika správního trestání spadá pod režim čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, bude rozebrána i judikatura Evropského soudu pro lidská práva.

III. Procesněprávní rovina správního deliktu
V rámci tohoto vzdělávacího předmětu bude probrána procesněprávní rovina správních deliktů. Na praktických příkladech bude vysvětleno, v jaké míře se použije pro řízení o různých typech deliktů správní řád. Účastníci budou s řízením o správních deliktech seznamováni chronologickým způsobem, tj. od jeho počátku přes průběh řízení až po vydání rozhodnutí, resp. opravné prostředky. Diskutovány tak budou otázky příslušnosti správních orgánů, přípravné řízení, některé zvláštní či zkrácené typy řízení (příkazní, blokové), otázky doručování, dokazování apod. Kurz bude zaměřen i na aktuální problémy praxe; součástí bude seminář, v jehož rámci bude probráno, jakým způsobem má být vyhotoveno rozhodnutí o deliktu a jaké jsou jeho zvláštnosti oproti jiným správním rozhodnutím. S ohledem na některá specifika správního soudnictví ve věci správních deliktů bude doplňkově pojednáno i o této problematice, které je jinak v obecné rovině věnován samostatný vzdělávací program.

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.
 
  
V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 000 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH