• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
Popis semináře: Seminář má přispět k základní orientaci v problematice cenných papírů a podnikání na kapitálovém trhu a k zvládnutí základních právních předpisů platných pro tuto oblast podnikání.
3 630 Kč

Vzdělávací seminář je svým zaměřením určen účetním, ekonomům, majitelům firem, podnikatelům fyzickým osobám, příp. všem, kteří se připravují na profesi daňový specialista, nebo kteří se zabývají daňovou problematikou.
3 630 Kč

Ekonomika, finance (Kod: 002)
V tomto semináři se manažeři seznámí s principy finančního řízení, naučí se analyzovat finanční výkazy a tyto informace využívat ve své řídící práci. Budou pak lépe chápat důsledky svých rozhodnutí na finanční stránku řízení podniku, což jim usnadní komunikaci nejen s finančními manažery.
3 630 Kč

Exekuční právo (Kod: 003)
Seminář je svým zaměřením určen zejména advokátům, podnikových právníkům a obchodníkům s nemovitostmi. Vzdělávací seminář poskytne základní i praktické informace týkající se exekucí prováděných dle zák. č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti. V rámci osnovy semináře bude věnován prostor jak praktickému užití exekuce jako instrumentu pro uspokojení pohledávek, tak i otázkám týkajícím se zprostředkování prodeje nemovitostí postižených exekučním řízením a exekutorských zápisům se svolením k vykonatelnosti (jako zajišťovacího instrumentu).
3 630 Kč

Popis semináře: Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména zaměstnancům státní správy – samosprávných celků a centralizovaných správních orgánů, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou neplnění uložených povinností. Poskytuje základní přehled celého procesu správních exekucí s detailním zaměřením na provedení exekuce k vymožení povinnosti nepeněžitého charakteru.
4 235 Kč

Určeno odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem, dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů a ostatním pracovníkům státní správy, kteří se v praxi musí zabývat insolvenčním řízením.
4 235 Kč

Určeno pro právnickou i neprávnickou veřejnost, která se zabývá podnikáním v oblasti nemovitostí, developery, pracovníky realitních kanceláří, ale i pracovníky státní správy, kteří se v rámci své působnosti setkávají s nemovitostmi.
3 630 Kč

Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí, územního plánování, stavebního řízení, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, notářům a jejich zaměstnancům, architektům a též těm, kteří se při své činnosti setkávají s problematikou pozemkových úprav.
3 100 Kč

Popis semináře: Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí a správy majetku, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, notářům a jejich zaměstnancům. Seminář má posluchačům poskytnout základní přehled o obsahu katastru nemovitostí a prohloubit znalosti v oblasti obchodu nemovitostmi a s tím souvisejícího řízení před katastrem nemovitostí.
3 630 Kč

Popis semináře: Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí a správy majetku, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, notářům a jejich zaměstnancům, a též těm, kteří se při své činnosti setkávají s problematikou zatěžování nemovitostí věcnými právy.
3 100 Kč

Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí a správy majetku, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, finančníkům a poskytovatelům úvěrů, notářům a jejich zaměstnancům. Seminář má posluchačům poskytnout základní přehled o obsahu katastru nemovitostí a prohloubit znalosti v oblasti právní úpravy zajištění závazků nemovitostmi dlužníků, včetně řízení před katastrem nemovitostí
3 100 Kč

Připravujeme vzdělávací seminář s tímto obsahem: I. Legislativa II. Legislativní proces
4 114 Kč

Úvod do Public Relations. Na našem vzdělávacím semináři Vás zasvětíme do Public Relations(PR) a naučíme Vás osvojit si efektivní nástroje budování pozitivní image.
3 600 Kč

Nekalá soutěž (Kod: 018)
Nekalá soutěž v České republice a v Evropské unii. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s praktickými dopady antimonopolních norem na jejich podnikání.
3 872 Kč

Popis semináře: Určeno pro pracovníky, kteří řeší užití autorských děl a uměleckých výkonů, zejména uzavírání licenčních smluv s autory a výkonnými umělci, nebo jednají s organizacemi pro hromadnou správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (OSA, Dilia, Intergram, aj.), pro firmy a státní správu.
3 630 Kč

Seminář je určen zejména realitním makléřům a poskytne právní základy nezbytné pro úspěšnou a kvalitní práci v oblasti prodeje nemovitostí, resp. při výkonu jejich realitní činnosti. Seminář je zaměřen na praktické každodenní činnosti realitního makléře počínaje získáním klienta a konče zprostředkováním prodeje nemovitosti.
3 630 Kč

Ochranné známky (Kod: 019)
Účelem semináře je seznámit pracovníky ve státní správě s povinnostmi podnikatelů při užívání ochranných známek, aby se seznámili se známkovým právem, konkrétně s možnými způsoby jeho porušování při označování zboží nebo při poskytování služeb.
3 630 Kč

Cíl semináře: Cílem semináře je poskytnout vymezenému okruhu zaměstnanců veřejné správy znalosti právní úpravy ochranných známek (tzv. známkového práva), možných způsobů zneužívání ochranných známek a prostředků právní ochrany před jejich zneužíváním. Cílová skupina: Seminář je určen zejména zaměstnancům České obchodní inspekce, celních orgánů a Policie ČR.
2 950 Kč

Pracovní právo (Kod: 008)
Seminář je určený nejen pracovníkům a manažerům oddělení řízení lidských zdrojů, ale i dalším zájemcům o oblast pracovně právních vztahů. Účelem je seznámit posluchače nejen s právním systémem České republiky v kontextu práva evropského a s postavením pracovního práva v tomto systému, ale zejména poskytnout základní přehled a charakteristiku norem pracovního práva jakož i každodenní problémům při jeho aplikaci v praxi. Pozornost je věnována též aktuálnímu vývoji judikatury v oblasti pracovně právních sporů.
3 872 Kč

Seminář je určen pro realitní makléře, kteří nesplňují podmínky pro získání vázané živnosti. Seminář má jediný cíl a to připravit stávající realitní makléře na úspěšné zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti pro obor Realitního zprostředkovatele.
2 420 Kč

Seminář je určen pracovníkům odborů sociálních věcí měst, obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším poskytovatelům sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.
3 872 Kč

Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména na zaměstnance samosprávných celků v odboru správy, evidence a vymáhání pohledávek těchto obcí, poskytuje podrobný rozbor zákonných možností směřujících k upokojení pohledávky obce.
3 872 Kč

Popis semináře: Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména zaměstnancům státní správy – samosprávných celků a centralizovaných správních orgánů, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou neplnění peněžitých pohledávek. Poskytuje základní přehled celého procesu správní exekuce s detailním zaměřením na jednotlivé způsoby provedení správní exekuce směřujících k vymožení povinnosti peněžitého charakteru. Cílem semináře je zvýšit odbornou způsobilost zaměstnanců státní správy na úseku správních exekucí.
4 235 Kč

Prohloubení znalostí zaměstnanců správních úřadů a účastníků řízení pro účely správního řízení.
4 235 Kč

Cílem vzdělávacího semináře je detailně obeznámit frekventanty s obecným správním řízením dle správního řádu a také s činnostmi orgánů veřejné správy, které správním řízením nejsou, avšak správní řád je výslovně předpokládá. Akcent bude kladen na takové postupy, které jsou typické pro územní samosprávné celky, a výklad bude obohacen o relevantní judikaturu. Na tento vzdělávací program plynule navazuje vzdělávací program Správní soudnictví pro úředníky samosprávných celků.
3 000 Kč

Cílem vzdělávacího semináře je vštípit posluchačům základní znalosti a dovednosti, které jsou potřebné v situaci, kdy je správní orgán účastníkem řízení před správním soudem – a to jak v pozici žalovaného (odpůrce) před krajským soudem, tak v pozici stěžovatele před Nejvyšším správním soudem. Současně je cílem semináře seznámit posluchače s tím, co lze udělat pro to, aby správní rozhodnutí (resp. jiný akt správního orgánu) při přezkumu před správním soudem obstálo. Účastníci programu také budou seznamováni s judikaturou správních soudů.
3 000 Kč

Cílem vzdělávacího semináře je v souvislostech obeznámit posluchače s vývojem a aktuálním stavem správního trestání v České republice. seminář jako takový bude zacílen na úředníky územních samosprávných celků, tj. zaměří se na ty typy správních deliktů, které bývají zpravidla sankcionovány právě jednotkami územní samosprávy.
3 000 Kč

Stavební řízení (Kod: 011)
Je určen pro podnikatele ve stavebnictví podnikové právníky, advokáty a jiné dotčené osoby, které se v praxi musejí touto problematikou detailněji zabývat. Důležité informace naleznou i ti, kteří se aktuálně zabývají nebo budou zabývat stavebním řízením v souvislosti se stavbou svého rodinného domu nebo bytu. Součástí semináře jsou vždy praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura.
3 872 Kč

Určeno zaměstnancům státní správy a pro subjekty založené k podnikání (s.r.o., a.s., k.s. atd), případně pro další zájemce o problematiku účetnictví. Další možné skupiny uživatelů mohou být i z řad veřejnosti, podmínkou je základní znalost účetní problematiky ( soustava účtů, podvojný zápis, deník, hlavní kniha...)
2 950 Kč

Cílem vzdělávacího semináře je v souvislostech obeznámit posluchače s mnohovrstevnatým vztahem občana a území samosprávy. Účastník semináře bude obeznámen s tím, jaká jsou práva občanů obcí a krajů (a jiných osob, které občanství příslušného obce či kraje nemají) a jakým způsobem mohou být tato práva uplatňována a kde jsou jejich limity.
3 000 Kč

Seminář je určen zejména advokátům a realitním makléřům. Cílem semináře je předat ucelené a praktické rady týkající se nemovitostí ve vztahu k NOZ.
3 630 Kč

Seminář je určen zejména advokátům a realitním makléřům. Cílem semináře je předat ucelené a praktické rady týkající se nemovitostí ve vztahu k NOZ. Účastníci mají možnost v návaznosti na seminář využít odborných konzultací týkajících se probíraných témat. zprostředkováním prodeje nemovitosti.
3 630 Kč

Co je finanční trh, Základní pojmy – náklady, výnosy, zisk, inflace, Spotřebitelský úvěr, Roční procentní sazba nákladů, Skutečná cena úvěru, Klamavé obchodní praktiky aneb, na co si dát pozor, Osobní a rodinný rozpočet, Řešení krizových situací (předlužení, rozvod manželství, exekuce…), Osobní finance, plánování, Ochrana spotřebitele, Reklamace, Základní informace o rozhodčím řízení, Základní typy spotřebitelských smluv (kupní smlouva, smlouva o úvěru, leasing…), Základy podnikání, zaměstnanci, mzdy, Investice, podnikání na kapitálovém trhu, Úvod do insolvence
2 420 Kč

Odborný vzdělávací seminář je svým zaměřením určen zejména advokátům, advokátním koncipientům a podnikovým právníkům. Poskytne základní i praktické informace týkající se trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim dle zák. č. 418/2011 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012
2 850 Kč

Seminář je určen zejména advokátům a realitním makléřům. Cílem semináře je předat ucelené a praktické rady týkající se nemovitostí ve vztahu k NOZ.
3 630 Kč

Ve spolupráci s evropskou společností FITGEN SE (www.fitgen.eu) jsme pro Vás připravili vzdělávací seminář, který je svým zaměřením určen pro trenéry, výživové poradce, pracovníky v estetice a v neposlední řadě pro lékaře.
9 700 Kč

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH